ಮಕ್ಕಳಿರಲವ್ವಾ ಮನೆತುಂಬ….

ಜುಲೈ11ಕ್ಕ world population day ಅಂತ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಣ್ಯಾಗಿನ ಮಂದಿ ಬಂದ ” ಸರ್. ನೀವು population day ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವಸ ಬಂದ ಒಂದ creative ಭಾಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕು” ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಾ ನಾವೇಲ್ಲಾ ಜಾಸ್ತಿ creative ಆಗಿ create ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೇದ ಇನ್ನ ಈ creative ಭಾಷಣಾ ಅಂದರ ಏನಪಾ ಅಂತ ನಾ ತಲಿಕೆಡಸಿಕೊಳ್ಳಿಕತ್ತೆ.
ಅದಿರಲಿ, ಇವರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ ಯಾಕ ಭಾಷಣಕ್ಕ ಕರದರು ಅಂತ ನಂಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲಾ. ನಾ ಏನ್ ಇದ್ದದ್ದರಾಗ ಒಣ್ಯಾಗ creative ಇದ್ದೇನಿ ಅಂತ ಕರದರೋ ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಒಣ್ಯಾಗ ನಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳವ ಅಂತ ಕರದರೋ? ಯಾಕಂದರ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಮ್ಮಂದಿ ಒಂದೊಂದ ಹಡದ ಕೈ ತೊಳ್ಕಂಡ ಬಿಡತಾರ. ಹಂತಾದರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಭಾಳ ಹಡದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, “ನೀರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಾ, ಭಾಂಡಿ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮಗಳ ಸಾಕು” ಅಂತ ಹಡದಿದ್ದ ಎರಡ. ಇರಲಿ, ಎನೋ ನನಗ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕರದಾರ ತಿಳದಿದ್ದ ನಾಲ್ಕ ಮಾತಾಡಿದರಾತು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ ಮಾಡೇನಿ.
ಹಂಗ population day ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗ ನಾ ಏನಬೇಕಾದ್ದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ. ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗುಲಾಮ ನಬಿ ಆಜಾದವರು ಹಿಂಗ population day ಭಾಷಣಕ್ಕ ಹೋದಾಗ ” ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದ population ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದರ ಮನ್ಯಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದಿ ಬರೋಮಟಾ ಕೂತ tv ನೋಡಬೇಕು, tv is also good contraceptive. ಮನ್ಯಾಗ tv entertainment ಇದ್ದರ ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ, ಆವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ” ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಂತ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದ health minister ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದಮ್ಯಾಲೆ ಮುಂದ ಜನಾ ಸುಮ್ಮನ ಇರ್ತಾರೇನ್? ಹೋದ ವರ್ಷ family planningದವರು population dayಕ್ಕ free contraceptive tablets ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂದಿ “ಏ, ನಮಗ tvನ ಕೊಡರಿ, ಹಂಗ tv ಮುಂದ ಕೂತರಿಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ, ಈ ಗುಳಿಗೇನ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಾ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗುಳಿಗಿ ತೊಗೊಳೊದ ಮರತ ಬಿಟ್ಟರ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಮುಂದ ಒಂದ ದಿಡ ತಿಂಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮಕಿ ವೈಕ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆನ” ಅಂತ ಹೇಳಿದರಂತ. ಏನ್ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮಂದಿ ಅಷ್ಟ ಶಾಣ್ಯಾ ಇದ್ದಾರ.
ಹಂಗ ಖರೇ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು ಶಾಣ್ಯಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೋ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡಮಿ ಆಕ್ಕೋತ ಹೊಂಟದ ಅನಸಲಿಕತ್ತದ. ಯಾಕಂದರ ನಮ್ಮಂತಾ ಶಾಣ್ಯಾ ಮಂದಿ ಹಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಶಾಣ್ಯಾತನ ಮಾಡಿ,ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲ ಅಂತ cost of living ಲೆಕ್ಕಾ ಮಾಡಿ, ಕಡಿಕೆ ಹಡಿಲೋ ಬ್ಯಾಡೊ ಅಂತ ಒಂದೊಂದ ಹಡಿತಾರ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಹಳ್ಳಿ ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ ‘ಮಕ್ಕಳಿರಲವ್ವಾ ಮನಿತುಂಬ’ ಅಂತ ದೇವರಮ್ಯಾಲೆ ಭಾರಾ ಹಾಕಿ ಮುಂದಿಂದ ಮುಂದ ನೋಡಿದ್ರ ಆತು ಅಂತ ಭಿಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಭಡಾ-ಭಡಾ ಹಡಕೋತ್ತ ಹೋಂಟಾರ.
ಈಗ ನಾ ನಾಳೆ world population dayಕ್ಕ ಹೋಗಿ, creative ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಮಂದಿಗೆ “ಶಾಣ್ಯಾರ ಯಾವದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಸ ಬ್ಯಾಡರಿ, ಸಮಾಜದಾಗ ಶಾಣ್ಯಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ‘ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ದೇವರ ಹುಲ್ಲ ಮೇಯಸಲಾರದ ಇರತಾನೇನು?’ ನೀವ ಹಡಕೋತ ಇರ್ರಿ, ಮುಂದ ಹಂಗ ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರೇನ ಖರೇನ ಹುಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲಾ” ಅಂತೇನರ ಭಾಷಣಾ ಮಾಡಿದರ ” ಮಗನ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿದ ಆಪರೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿಗೊಂಡ ಬಂದ, ನಮಗ ಹಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಾ” ಅಂತ ನನಗ ಹಿಡದ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲಾ ಅನಸ್ತಾರ ಇಷ್ಟ. ಹಂಗೇಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ.
ಅದಕ್ಕ ನಾ ಅಲ್ಲೆ ಹೋಗಿ “ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ population control ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ, ಈ ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದು, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ ಹೆಂಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹುಡ್ಕ್ಯಾಡಿ ಹಿಡದ ಎರಡ-ಎರಡ ಹನಿ ಹಾಕತಾರಲಾ ಹಂಗ ಎರಡೆರಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಡದವರನ್ನ ಹಿಡದ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ contraceptive drop ಹಾಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾಡಬೇಕು, prevention is better than abortion ಬೆಡರೂಮ್ ಬಾಗಲದ ಹಿಂದ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮ್ಯಾಲೆ ಈ NGOದವರು free eye camp, limb camp ಮಾಡಿದಂಗ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಾರದ operation ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಂಪ ಮಾಡಬೇಕು” ಅಂತ ಭಾಷಣಾ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕ ಅಂತ ಮಾಡೇನಿ.
ನಾ ಹೇಳಿದ್ದ free operation ಮತ್ತ abortion ಅಲ್ಲಾ. ಮತ್ತ ನೀವೇಲ್ಲರ…….

This entry was posted on Monday, July 9th, 2012 at 6:55 am and is filed under ಹಾಳ ಹರಟೆ,ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಕಣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Post a Comment