Infosys ಮಾರಿ facebook ತೊಗೊ

ಹೋದ ವಾರ ನಮ್ಮ sensex ದಪ್ಪಂತ ಬಿತ್ತ. ಹಂಗ ಇದ ಏಳೋದ ಬೀಳೋದ ನಮಗೇನ ಹೋಸಾದಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಈ ಸರತೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟನಾಗ facebook ಎತ್ತ, ಅಂದ್ರ ಆವಾಗ facebookದ್ದ IPO ಇತ್ತ. ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಏನ್ ಅವನೌನ ಅಗದಿ facebook ಪ್ರೈವೆಟ್ ಅಫೇರ್ ಇದ್ದೊರಗತೆ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರಲಾ ಅನ್ನಬ್ಯಾಡರಿ, ಹಂಗ ನಾವೇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಅಫೇರ facebookನಾಗ ಹುಚ್ಚರಂಗ public ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ facebookದವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗಿನ ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಂದಿ sensexದಾಗಿನ ರೊಕ್ಕಾ ತಗದ ನಮ್ಮ indian ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಳ್ಳಾ ಹಿಡದರು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲಾ ಅಂತ facebook IPO ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲರಿಪಾ facebookನಾಗ ಹಾಕಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರ ನಾಳೆ ಅದ ಬಂದ ಆದ್ರ ಏನ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕ ನಮ್ಮ sensex ವೀಕ ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲಾ facebook ಮಾತ್ರ strong ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕಾ ತಗದ ಅಲ್ಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಏನಿಲ್ಲದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕ ತಾಸು facebookನಾಗ ಊರಮಂದಿ status ಗೆ ಏಲ್ಲಾ like ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ friendsಗೂ wish ಮಾಡಿ, ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಛಂಧ ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮಂದಿ ಫೋಟೂಕ್ಕ nice photo ಅಂತ ಅಂದ ಅದನ್ನ share ಮಾಡೋ ಮಂದಿ ನಾವು, ಇನ್ನ facebookದಾಗ ನಾವ invest ಮಾಡಿದಮ್ಯಾಲೆ ಅದರಾಗ login ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅದರ ಶೇರ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬದ್ಲಿ ಬಾಜೂ ಇಟಗೊಂಡ ಹತ್ತ-ಹತ್ತ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ facebook ಎಷ್ಟ $ ಆತ ನೋಡಿ, like ಮಾಡಿ, comment ಮಾಡಿದರ ನಮಗ ಸಮಾಧಾನ. ಹಿಂಗ facebookನಾಗ like, comment ಮಾಡೋದರಿಂದೇನ್ facebookದ rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ಆದ್ರ ನಾವ ಇಷ್ಟ facebookನಾಗ active ಇರಲಿಲ್ಲಾಂದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟನಾಗಿಂದ facebook inactive ಆದರ ಏನ ಮಾಡೋದ, ಅದಕ್ಕ ಅದರ ಮುಂದ ಕೂತ ನಾವು inactive ಆದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲಾ , facebook ಮಾತ್ರ ಏಳಲೇ ಬೇಕು. ಬೇಕಾರ ನಮ್ಮ sensex ಬೀಳಲಿ.
ಹಂಗ facebookದ ರೇಟ ಹೆಚ್ಚರ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆರ ಆಗಲಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದ economy ಏನ ಸುಧಾರಸಂಗಿಲ್ಲಾ. ಖರೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ನಾವೇಲ್ಲಾ ಹಿಂಗ ಕೆಲಸಾ ಬೊಗಸಿ ಬಿಟ್ಟ facebook ಮುಂದ ಕೂತರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದ economy ಇನ್ನೂ ಹಳ್ಳಾ ಹಿಡಿತದ ಹೋರತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲರ actual farming ಬಿಟ್ಟ facebook farmville ಒಳಗ farming ಮಾಡಲಿಕತ್ತರ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೊದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ.
ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಾಗ facebook ನೋಡೋ ಮೂರನೆ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಅಂತ. ’ಅವನೌನ ನಾವ ಇಷ್ಟ facebookನಾಗ ಸತ್ತರೂ ಇನ್ನೂ 3rd Rank’ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸಿಗೋಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ ಎರಡ ವರ್ಷಕ್ಕ ನಾವ 1st ಬಂದ ಬರತೇವಿ. ಹಂಗ ಇದ್ರಾಗ ಹುಚ್ಚುಚಾಕಾರ ರೊಕ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಮಂಗ್ಯಾ ಆಗಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಮತ್ತ. ಮತ್ತೇಲ್ಲರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದದ್ದ ನಮ್ಮ TCS, Infosys, Reliance ಮಾರಿ facebook ಶೇರ್ ತೊಗೊಂಡ-ಗಿಗೊಂಡಿರಿ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ ನೀವೇನ್ facebook ಸಂಬಂಧ ಕಟಗೊಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ್ ಬೀಡೊ ಮಂದಿ, ಇನ್ನ Indian ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಬಿಟ್ಟೀರ.
ಈಗಾಗಲೆ marketನಾಗ facebookದ ರೇಟ್ 15% ಬಿದ್ದದ, ಮುಂದ ಎಷ್ಟ ದಿವಸ facebook ಚಾಲ್ತಿ ಇರತದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲಾ. ಮತ್ತ ಯಾವದರ ಹೊಸಾ ಸೊಸಿಯಲ್ ನೆಟವರ್ಕ ಹುಟ್ಟತಂದರ ಏನ ಮಾಡ್ತಿರಿ? ಕಡಿಕೆ ನಮ್ಮದ facebookನಾಗ ಹಾಕಿದ್ದ ರೊಕ್ಕಾ ಎಲ್ಲೆ ಹೋತ ಅಂತ Googleನಾಗ search ಮಾಡೊ ಹಂಗ ಆಗಬಾರದು.
ಅನ್ನಂಗ ಇನ್ನೊಂದ ಹೇಳೋದ ಮರತೆ, ಈ facebook ಮಾಲಕ ‘ಮಾರ್ಕ್ ಝುಕರಬರ್ಗ್’ ಮೊನ್ನೆ IPO ಆದ ಮರದಿವಸನ ‘ಯಾರದೊ ರೊಕ್ಕ, ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ’ ಅಂದಂಗ IPO ರೊಕ್ಕದಾಗ ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನಂತ. ಅಂವಾ ‘Married Priscilla Chan’ ಅಂತ ಮೊದ್ಲ facebookನಾಗ ತನ್ನ status message update ಮಾಡಿ ಆಮ್ಯಾಲೆ ಲಗ್ನಾ complete ಮಾಡ್ಕೋಂಡನಂತ. ಅವನ status message ಈಗಾಗಲೇ ೧೫ ಲಕ್ಷ ಜನಾ like ಮಾಡಿ, ಅವನ ಮದುವಿ photo ೧೪ ಸಾವಿರ ಮಂದಿ share ಮಾಡ್ಕೋಂಡ ೮೦೦ ಮಂದಿ comment ಬರದಾರ. ಏನ್ಮಾಡ್ತೀರಿ?
ಅಲ್ಲಾ ಅವನ photo share ಮಾಡಿದರ bonous ಶೇರ್ ಏನರ ಕೊಡ್ತಾನಿನ ಮತ್ತ್?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ