ಅಂಗ್ರೀಯಾ…..the titanic of ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್.

ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದನೇ ಸರತೆ ಆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ “ರ್ರೀ…ನಾವು ಟೈಟಾನಿಕ ಒಳಗ ಹೋಗೊಣ್ರಿ” ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು.“ಲೇ..ಹುಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ ನೋಡಿದಿಲೇ… ಟೈಟಾನಿಕ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಮುಳಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಲಿಲ್ಲಾ…ಮತ್ತೇಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹತ್ತತಿ” ಅಂತ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿ ತಲ್ಯಾಗ...

Read More

ರ್ರೀ…..ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಂಬದ ಬ್ಲೂ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ರಿ?

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ’ರ್ರಿ, ಈ ತಿಂಗಳ ನಿಂಬದ ಬ್ಲೂ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ರಿ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಾ ನಾ ಬರೇಯೋದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ನ ಅದರಾಗ ಇಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಾಲಮ್...

Read More

ಈ ವರ್ಷ ಹಿಂಗಾತ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೈತ?

ಇದ ಹೋದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರದ ಮಾತ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗ ಮನ್ಯಾಗ ಹರಟಿ ಹೊಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ, ನಮ್ಮವ್ವ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ “ಎಷ್ಟ ಲಗೂ ವರ್ಷ ಕಳಿತಪಾ ಪ್ರಶಾಂತಾ.. ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲಾ ನೋಡ, ಹೋದ ವರ್ಷರ ನನಗ ೬೪ ತುಂಬಿದ್ವು ಈಗಾಗಲೇ ೬೫ ತುಂಬಿ...

Read More

ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರ ಇಲ್ಲಾ…’ನಾಳೆ ಬಾ’

ನಮ್ಮವ್ವಗ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಯಾರ ಮನಿ ಮುಂದ ಬಂದ ಏನ ಬೇಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ಬೇಡೋರ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನಿ ಅನ್ನ ಉಳದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಂದರ ಒಂದ ಹಿಡಿ ರೇಶನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ’ನೀನ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಉಣ್ಣು’...

Read More

ನಾಳೆ ನಾ ಸತ್ತರ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟದ್ದ ಏನ ಗತಿ?

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾಕೊ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸ ಭಾಳ ಬರಲೀಕತ್ತಾವ, ಸುಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟರಗೆ ಕೇಳಿ ಪಲ್ಲಂಗ ಬುಡಕ ಒಂದ ಹೋಮಾ ಹವನರ ಮಾಡಸಬೇಕೊ ಏನೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ. ’ಅಲ್ಲಾ, ಯಾಕ, ಏನಾತ ಕನಸಿನಾಗು ಹೆಂಡ್ತಿ ಬಂದಿದ್ಲೇನೊ?’...

Read More

ಮ್ಯಾರಿ ಲೆಸ್….. ಡೈವರ್ಸ್ ಮೋರ್………….

ನಿನ್ನೆ ಜನೇವರಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟ ದೇಶದಾಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಗದಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಂತ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಅಕ್ಷತ್ರೀತಿಯಾ ದಿವಸ ಮೂಹರ್ತ ನೋಡಲಾರದ ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಿ ಮನಿ ಒಪನಿಂಗ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಹಂಗ....

Read More

ಕತ್ತೆ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ…ಮಳೆ ಹೆಂಗ ಬರತ್ತೆ?

ನಾವ ಸಣ್ಣವರ ಇದ್ದಾಗಿನ ಮಾತ, ಆಗ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಮಳೆ ಆಗಲಾರದ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ರ ಊರ ಹಿರಿಯಾರ ಕೂಡಿ ಕತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಊರತುಂಬ ಮೆರವಣಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಜೋಡ ಕತ್ತೆ ಹಿಂದ ನಮ್ಮಂತಾ ಒಂದ ಹತ್ತ ಹನ್ಯಾರಡ ಕತ್ತೆ ಕಾಯೋ ಹುಡ್ಗುರು...

Read More

ಕರದಿಂಗಳ ಕುಬಸ………

ಇದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅತ್ತಿ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಗುಡಚಾಪಿ ಕಿತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬಂದ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಹಂಗ ಅಕಿವು ಲಗ ಭಗ ಎಷ್ಟ ನಮೂನಿ...

Read More

ಯಾ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ’ಕಮೋಡ್’ ಮಾಡಿ?

ನಾ ಒಂದ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕತ್ತೇನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಅದೇನೊ ಅಂತಾರಲಾ ’ಮನಿ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡ, ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೋಡ’ ಅಂತ ಹಂಗ ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೂ ನೋಡಿದೆ, ಅದರ ಹಣೆಬರಹ ಏನ ಹಗಲಗಲ ಹೇಳೋದ ನಿಮಗೇಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದ ಅದ. ಇನ್ನ ಮನಿ ಕಟ್ಟೋದ...

Read More

ರ್ರಿ..ನಂಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕ ಕರಕೊಂಡ ಹೋಗರಿ…

ಇದ ಒಂದ ಎಂಟ-ಹತ್ತ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನ ಪೇಪರ ಹೆಡಲೈನ್ಸ್ ಓದ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೆ “ರ್ರಿ, ನಂಗೂ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕ ಕರಕೊಂಡ ಹೋಗರಿ” ಅಂದ್ಲು. ನಂಗ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ನನ್ನ ಬುಡಕಿನ ಭೂಮಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಶನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಳಕೊಂಡಂಗ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ