ರ್ರೀ… ಏಳ್ರೀ…ಜಗತ್ತ ಮುಳಗಲಿಕತ್ತದ.

ನಾ ಏನಿಲ್ಲಾಂದ್ರು ಒಂದ ಹತ್ತ ಸರತೆ ಹೇಳೇನಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ‘ನೀ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾರ ಆ ಸುಡಗಾಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿನೇಮಾ ನೋಡ ಬ್ಯಾಡಾ, ರಾತ್ರಿ ಬಡಬಡಸ್ತಿ’ ಅಂತ, ಆದರೂ ಅಕಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲಾ. ಅದರಾಗ ಯಾವದರ ಹಾರರ್ ಇಲ್ಲಾ...

Read More

ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ….

ಮೊನ್ನೆ ಬನಶಂಕರಿ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ನಾ ಸಹ-ಕುಟಂಬ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಂದರ ನನ್ನ ಆಫಿಸಿಯಲ್ ಕುಟಂಬ ಕರಕೊಂಡ ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಬನಶಂಕರಿ ನಮ್ಮನಿ ಕುಲದೇವರ ಹಿಂಗಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಖರ್ಚ ಮಾಡಕೊಂಡ ಹೋಗಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಳಗ ಗರ್ಭಗುಡ್ಯಾಗ ಸೀರಿ ಉಡಿತುಂಬಿ,...

Read More

ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್…

“ರ್ರಿ, ಅನ್ನಂಗ ನಾ ನಿಮಗ ಒಂದ ಮಾತ ಕೇಳೊದಿತ್ತ, ನಂಬದ ಮದುವಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಇಲ್ಲೊ?” ಅಂತ ಒಂದ ವಾರದ ಹಿಂದ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನನಗ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಇಕಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮದುವಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಯಾಕ ನೆನಪಾತ್ಲೆ, ಮದುವಿ...

Read More

ಕನ್ಯಾ ಅನ್ನೋವು endangered species ಆಗ್ಯಾವ

ಇವತ್ತ World Wildlife Conservation Day. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ wwfನವರು (world wide fund for nature) ನಾಲ್ಕ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರದಿದ್ದರು. ನಾ ಅಗದಿ ಭಾರಿ ಉಮೇದಿಲೆ ಹೋಗಿ “The sad truth is that the world’s...

Read More

ರ್ರಿ facebookನಾಗ gender ಯಾವದ select ಮಾಡಲಿ?

ಒಂದ ಎರಡ ತಿಂಗಳದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ, ನಂದು ಒಂದ facebook ಅಕೌಂಟ ಒಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಅದರಾಗ ಹೋದಲ್ಲೆ ಬಂದಲ್ಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟ ಮಂದಿ ಅಕಿಗೆ ’ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಬರಿತಾರ, ನಿವ್ಯಾಕ ಫೇಸಬುಕ್ಕಿನಾಗ...

Read More

ಲೇ, ಎನಫೀಲ್ಡದ್ದ ನೀ ಬರೇ side stand ತಗಿ ಮಗನ, ಸಾಕ’.

ಒಂದ ಹತ್ತ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಾ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸಗೆ ಬಂದೆ, ಅದರಾಗ ಮನ್ಯಾಗ ಬಿಸಿಬ್ಯಾಳಿ ಅನ್ನ ಉಂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟ್ಯಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದಂಗ ಆಗಿತ್ತ. ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಅದರ ಟೇಸ್ಟೂ ಹಂಗ ಆಗಿತ್ತ ಆ ಮಾತ...

Read More

ಒಗ್ಗರಣಿ ಡಬ್ಬಿ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ……

ನಾ ಮನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸಗೊಂಡ ಬಂದ “ಅವ್ವಾ, ಲಗೂನ ತಾಟ ಹಾಕ. ನಂಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಭಾಳ ಹಸ್ತದ” ಅಂದರ ನಮ್ಮವ್ವ “ಒಂದ ಹತ್ತ ನಿಮಿಷ ತಡಿ, ಅನ್ನ ಆಗೇದ ತವಿಗೊಂದ ಒಗ್ಗರಣಿ ಹಾಕಿದರ ಮುಗದ ಹೋತ” ಅನ್ನೋಕಿ. ಇದ ದಿವಸಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ...

Read More

ಕೂಸಿನ ಕೈಯಾಗ ಕಾಂಚಾಣ…

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಪ್ರಭ್ಯಾನ ಎರಡನೇ ಮಗಳನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಪಾಪ ಒಂದನೇದು ಮಗಳ ಇತ್ತ. ಎರಡನೇದ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟ ಬಡ್ಕೊಂಡರು ಈ ಮಗಾ ’ಏ ಒಂದ ಗಂಡ ಆಗಬೇಕ, ನಾಳೆ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡ್ಯಾಗ ಕೂಡೋರ ಯಾರು?’ಅಂತ...

Read More

ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಗಟ್ಟಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿರೀಯಾ…..

ಬರೋ ನವೆಂಬರ್ ೨೯ಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಾಗೇನೊ ’ಕಿಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಡೇ’ ಆಚರಸ್ತಾರಂತ. ನಂಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಅದ ಹೆಂಡತಿ ಅದ ಸಂಸಾರ ಅದ …ಸ್ಸ್…ಸಾಕ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೇದ. ಹಂಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರ ಒಂದಿಷ್ಟ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಿಸ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾವ ತಡಿ...

Read More

ಕನ್ಯಾ ಏನ ಗಿಡದಾಗ ಹುಟ್ಟತಾವ?

ಒಮ್ಮೆ ನೈಮಿಷ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಶೌನಕರು, ೠಷಿ-ಮುನಿಗಳು ಭರತಖಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು, ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲ ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಯೂ, ಮಹಾಕೀರ್ತಿವಂತನೂ, ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ ಭಕ್ತನೂ ಆದ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರಗಳ ಹಿತಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. “ಎಲೈ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ