ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೇ 31ಕ್ಕ ಮುಗಿತ…..

ಇದ ಒಂದ ಹತ್ತ ಹದಿನೈದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಮೇಟ್ ಪಚ್ಯಾ ದುರ್ಗದಬೈಲನಾಗ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾ. ಹಿಂಗ ಅದ ಇದ ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ’ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ಮುವತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಮುಗಿತಪಾ’ ಅಂದಾ.ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ...

Read More

ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ …ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ.

ನಾ ಸಣ್ಣಂವಾ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ’ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ ಮಗನ’…ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರಕಡೆ ಅನಿಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾ. ಒಂದ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ತರ, ಕಾಲೇಜನಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ ರಿಂದ ಹಿಡದ...

Read More

ರ್ರಿ.. ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?

ಹಂಗ ಇಕಿ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ’ ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?’ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದ. ಅದ ಏನಪಾ ಅಂದರ ಹಿಂದಕ ಒಂದ ಹದಿನೈದ-ಹದಿನಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಒಂದ ಸರತೆ ನಮ್ಮ ಅನಸಕ್ಕಜ್ಜಿ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಉದ್ಯಾಪನಿಗೆ ನಾವ ದಂಪತ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ...

Read More

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ…ಮಂದಿ ಮನಿ ಸುದ್ದಿ ತಾರಮ್ಮಾ….

ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಂಜುಳಾ’ಏನ್ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತೇನ’ ಅಂದ್ಲು. ನಂಗ ನೋಡಿದರ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒವರ್ ಇಳದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಷ್ಟರಾಗ ಇಕಿಗೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾತ ಅಂತ...

Read More

’ಓ.ಕೆ ಗೂಗಲ್…ಡಿಲಿಟ್ ಗೂಗಲ್ ’

ಈಗ ಒಂದ ಮೂರ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಒಂದ ಹೊಸಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ಒಂದೂ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿನರ ಇರಬೇಕ, ಇಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನರ ಇರಬೇಕ ಅಂತಾರ ಖರೆ ಆದರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿಕಿಂತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ...

Read More

ನೀ ಹಡಿಯೋದ ಹೆಚ್ಚೊ ..ನಾವ ಕರಿ ಎರಿಯೋದ ಹೆಚ್ಚೊ….

ಇದ ಅಗದಿ ಒಂದ 23 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಕಥಿ ಅನ್ನರಿ, ರಥಸಪ್ತಮಿ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗಿನ ಜೋಶಿ ಅಂಟಿ ಬಂದ ನಮ್ಮವ್ವಗ’ಸಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಗ ಕರಿ ಎರಿತೇವಿ, ನೀವು ಮತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅರಿಷಣ-ಕುಂಕಮಕ್ಕ ಬರ್ರಿ…ಸೊಸಿನ್ನ ಮರಿ...

Read More

ಏನ ಅನ್ನ…ನಿನ್ನ ಗಂಡಾ ಭಾಳ ಪಿಕ್ಯೂಲಿಯರ್ ಇದ್ದಾನ…………

ಇದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ದಿವಸದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ ನಾ ಸಂಜಿಗೆ ಆಫೀಸನಿಂದ ಮನಿಗೆ ಬರೋದರಾಗ ಮನ್ಯಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ಖಾಸ್ ಗೇಳ್ತ್ಯಾರ ಬಂದಿದ್ದರ. ಇವತ್ತೇನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಏನರ ಇವರದ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇಟ್ಗೊಂಡಾರೇನ ಅಂತ ನಾ...

Read More

ಪುಟಾಣಿ ಸಕ್ಕರಿ ಪಲ್ಯಾಕ್ಕ ಯಾರ ಹಾಕ್ತಾರವಾ?

ಹೋದ ಶನಿವಾರ ನಮ್ಮವ್ವಾ ನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಗೊಂಡ ಬರೋ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ’ಇವತ್ತ ನಾಷ್ಟಾಕ್ಕ ಭಕ್ಕರಿಪಾ’ ಅಂದ್ಲು. ಹಂಗ ನಂಗ ಭಕ್ಕರಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟ ಆದರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರ ನಾ ತಿನ್ನೋದ ಒಂದ ತೊಗೊ ಅಂತ ’ಹೂಂ’ ಅಂದೆ.ಸರಿ,...

Read More

ರ್ರಿ…ಈ ವರ್ಷ ಹನಿಮೂನಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗೋಣ?

ಹಿಂಗ ಮದ್ವಿದ ಒಂದನೇ ವರ್ಷದ್ದ ಅನಿವರ್ಸರಿ ಮುಗದ ಒಂದ ಎರಡ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತ, ಒಂದ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಾ ಆಫೀಸಗೆ ಹೋಗ ಬೇಕಾರ ನಮ್ಮಕಿ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ’ರ್ರಿ…ಈ ವರ್ಷ ಹನಿಮೂನಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಹೋಗೋದ?’ ಅಂತ ಅಂದ್ಲು. ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆದೆ.’ಲೇ..ಹನಿಮೂನ ಜೀವನದಾಗ...

Read More

ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುದಾರಸಬಹುದು…

ಈಗ ಒಂದ ಆರ-ಏಳ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ ಒಂದ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನವರ ತರಪಿ ಖರೆ ಆದರ ಅಲ್ಲೆ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಆ ಹುಡುಗನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವನ ಅಂತ. ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವ ನನ್ನ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ