“ರ್ರಿ….ಅದೇನ ಒಬ್ಬೋರ ಹುಚ್ಚರಂಗ ಮಾತಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ “

ಇದ ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ನಂಬದ ದಣೇಯಿನ ಮದ್ವಿ ಆಗಿತ್ತ, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಯಾರದೋ ಕುಬಸಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಇನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರ ತನಕ ಬಂದೇನಿ ಒಂದ ರೌಂಡ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್, ಎಮ್.ಜಿ. ರೋಡ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಪಬ್ ಹೊಕ್ಕ...

Read More

ಹಾವ ಬಂದದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಕಳಸ…

ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಊಟಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ಹೊರಗ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಕೇಳಸಲಿಕತ್ತ. ಅದ ಏನ ಆಗಿತ್ತಂದರ ನಮ್ಮ ಲೈನ ಒಳಗ ಒಂದ ಹಾವ ಬಂದಿತ್ತ. ಅದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಿ ಗೇಟ ಹೊಕ್ಕೋತ-ಹೊಕ್ಕೋತ...

Read More

ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ ಮಾತೃಭೋಜನಕ್ಕ ಕೂಡಸ್ರಿ

ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ ಮುಂಜವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಗದಿ ಹತ್ತರದವರದ, ಮ್ಯಾಲೆ ಅವರ ಮನಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಲಗೂನ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮುಂಜವಿ ಮಠದಾಗ ಇಟಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂಗ ಮಠಕ್ಕ ಯಾವದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕ ಹೋಗೊದ ಅಂದರ ಮೈಮ್ಯಾಲೆ ಬರತದ....

Read More

ಏನ ಅನ್ನವಾ…ನಿನ್ನ ಗಂಡಾ ಭಾಳ ಛಲೋ

ಇದ ಕರೆಕ್ಟ ಒಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅತ್ಯಾನ ಮಗನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮನಿ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದ ವಾರ ಮೊದ್ಲ ಜಿಗದಿದ್ಲು, ಮ್ಯಾಲೆ ನನಗ ’ಇದ್ದೂರಾಗ ಲಗ್ನಾ ನೀವ...

Read More

ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿದೆ…………..

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಅಂಗಳದಾಗ ಪೇಪರ ಬರೋದಕ್ಕ ಒಂದ ರೌಂಡ ಪೇಪರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಣ್ಣ ಆಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ “ಏ..ಪ್ರೇರಣಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಗಿರಮಿಟ್ ಇವತ್ತ ಬಂದದ ನೋಡ ಬಾ” ಅಂತ ಒದರಿದ್ಲು. ನಿದ್ದಿ ಗಣ್ಣಾಗ ಕ್ಯಾಗಸಾ ಹೊಡಿಲಿಕತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ...

Read More

ಅನ್ನಂಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕ ಹೋಗೊದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ?

ಮೊನ್ನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೋಕಿನ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ’ರ್ರಿ ..ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕ ಹೋಗೊದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ’ಲೇ..ಇವತ್ತ ಮಂಗಳವಾರ… ಗಣಪತಿ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಿ…ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕ ಅಲ್ಲಾ…’ ಅಂತ ನಾ ಅಂದರ ’ಅಲ್ಲರಿ ಮಿಶನ್ ’ಮಾರ‍್ಸ ಒನ್’ (mars...

Read More

ಸಂತಿಗೆ ಸತ್ತರೂ ಗಂಡನ್ನ ಕರಕೊಂಡ ಹೋಗಬಾರದು

ಮೊನ್ನೆ ಗಂಡಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಭಾಳ ದಿವಸದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕ್ಷಯಪಾರ್ಕ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೆ ದಂಪತ್ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗೊ ಪದ್ದತಿ ಇಲ್ಲಾ. ಅದರಾಗ ನಾ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗೊ ಮನಷ್ಯಾನೂ ಅಲ್ಲಾ. ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿ ಸಂತಿ ಮಾಡೋದ...

Read More

ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಳ ಸಮಾರಾಧನೆ…..

ಇದ ಒಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ, ನಮ್ಮ ಪಮ್ಯಾ ಮುಂಜ-ಮುಂಜಾನೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ ’ನಾಡದ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಸೀಮ ಇಟ್ಗೋಳೊದ ಅದ ನಿಮ್ಮವ್ವನ ಕರಕೊಂಡ ಬಾ’ ಅಂದಾ. ನಂಗ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆತ, ನಂಗ ಅವರಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ, ಇಂವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ...

Read More

ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ…

’ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ’ ಇದ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿದ. ಅಕಿ ಹಗಲಗಲಾ ಹೇಳೋಕಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿ ಆಗೋದ ಬಾಣಂತನ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ. “ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಗೊತ್ತ ಇದ್ದರು ನೀ ಯಾಕ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಹಡದಿ,...

Read More

ರ್ರಿ… ಕುಕ್ಕರ ಸೀಟಿ ಎಷ್ಟ ಆದ್ವು….

ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳೊ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗ ಇದರಂಥಾ ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಂಗ ಅನಸ್ತದ. ಹಂಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟ ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತ ಅನ್ನೊದನ್ನ ಎಣಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇತ್ತ ಕಲತದ್ದ ಗಂಡ ಸಾಕ. ಆದರ ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ