ಮ್ಯಾರೇಜ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿರಿಲ್ಲ ಮತ್ತ……

Date : Monday, 15/04/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಸೀನ್ಯಾನ ತಮ್ಮನ ಮದ್ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ, ನನಗ ಅಂವಾ ಒಂದ ಒಂದ ಹದಿನೈದ ದಿವಸ ಮೊದ್ಲನ’ಲೇ….ನೀ ತಪ್ಪಸಬ್ಯಾಡಾ…ಹಂಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕಂದರ ಇದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್…ಮದ್ವಿ ಗೋವಾ ರಿಸಾರ್ಟ ಒಳಗ ಇಟ್ಗೊಂಡೇವಿ…ಒಂದ ಐವತ್ತ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಂದ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮ್ಯಾರೇಜ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸಿರಿಲ್ಲ ಮತ್ತ……

Date : Monday, 15/04/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಸೀನ್ಯಾನ ತಮ್ಮನ ಮದ್ವಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ, ನನಗ ಅಂವಾ ಒಂದ ಒಂದ ಹದಿನೈದ ದಿವಸ ಮೊದ್ಲನ’ಲೇ….ನೀ ತಪ್ಪಸಬ್ಯಾಡಾ…ಹಂಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕತ್ತಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕಂದರ ಇದ...

Read More

ಏನ್….ನಿನ್ನ ಫೇಸಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗೇದಂತ?

Date : Monday, 25/03/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದ ಯಾರ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ನೋ ಏನೋ?…ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಮನ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಾರಿ ನೋಡಿ ಎದ್ದಿರತೇನಿ ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ, ಒಟ್ಟ...

Read More

ಇಂವಾ ಯಾರು?….. ಇಂವಾ ಕಳಸಗಿತ್ತಿ ಗಂಡಾ…

Date : Friday, 09/02/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಮಗಂದ ಮದ್ವಿ ಇತ್ತ. ಇನ್ನ ಅವರು ಇದ್ದೂರೂರ, ಮ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಅಂದರ ನಮ್ಮಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳ ಆಗಬೇಕ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮದ್ವಿ...

Read More

ಗಂಡಾ ಮಕ್ಕಳನ ಸಾಕೋದ ರಗಡ ಆಗೇದ…..

Date : Monday, 15/01/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ದಿವಸಾ ಮುಂಜಾನೆ-ಸಂಜಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ಮನಿ ಇಂದ ಹೊರಗ ಬರಬಾರದ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಖರೆ ಆದರ ಏಷ್ಟಂತ ಮನ್ಯಾಗ...

Read More

Photography