ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ …ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ.

Date : Monday, 27/03/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾ ಸಣ್ಣಂವಾ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ’ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ ಮಗನ’…ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರಕಡೆ ಅನಿಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾ. ಒಂದ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದ ಸಾಲ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ತರ, ಕಾಲೇಜನಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ ರಿಂದ ಹಿಡದ ದೋಸ್ತರಿಂದ ಹಿಡದ ಮುಂದ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ …ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ.

Date : Monday, 27/03/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾ ಸಣ್ಣಂವಾ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ’ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ ಮಗನ’…ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರಕಡೆ ಅನಿಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾ. ಒಂದ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದ ಸಾಲ್ಯಾಗ...

Read More

ರ್ರಿ.. ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?

Date : Wednesday, 15/03/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಹಂಗ ಇಕಿ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ’ ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?’ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದ. ಅದ ಏನಪಾ ಅಂದರ ಹಿಂದಕ ಒಂದ ಹದಿನೈದ-ಹದಿನಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಒಂದ ಸರತೆ ನಮ್ಮ ಅನಸಕ್ಕಜ್ಜಿ ಋಷಿಪಂಚಮಿ...

Read More

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮಾ…ಮಂದಿ ಮನಿ ಸುದ್ದಿ ತಾರಮ್ಮಾ….

Date : Monday, 27/02/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಮುಂಜಾನೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮಂಜುಳಾ’ಏನ್ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತೇನ’ ಅಂದ್ಲು. ನಂಗ ನೋಡಿದರ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಒವರ್ ಇಳದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ...

Read More

’ಓ.ಕೆ ಗೂಗಲ್…ಡಿಲಿಟ್ ಗೂಗಲ್ ’

Date : Monday, 06/02/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಮೂರ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಒಂದ ಹೊಸಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ಒಂದೂ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಹೆಂಡ್ತಿನರ ಇರಬೇಕ, ಇಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ ಫೋನರ ಇರಬೇಕ ಅಂತಾರ ಖರೆ ಆದರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ...

Read More

Photography