ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುದಾರಸಬಹುದು…

Date : Monday, 21/11/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಆರ-ಏಳ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ ಒಂದ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನವರ ತರಪಿ ಖರೆ ಆದರ ಅಲ್ಲೆ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಆ ಹುಡುಗನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವನ ಅಂತ. ಅವನ ಸೋದರ ಮಾವ ನನ್ನ ಜೊತಿ ಲ್ಯಾಮಿಂಗ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲನಾಗ ಕಲಿತಿದ್ದಾ. ಖತರನಾಕ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಸುದಾರಸಬಹುದು…

Date : Monday, 21/11/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಆರ-ಏಳ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ ಒಂದ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ನಾ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣಿನವರ ತರಪಿ ಖರೆ ಆದರ ಅಲ್ಲೆ ಹೋದ ಮ್ಯಾಲೆ ಗೊತ್ತಾತ ಆ ಹುಡುಗನು ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವನ...

Read More

ಅವರದ ಬಿಟ್ಟ, ಇವರದ ಬಿಟ್ಟ..ಇದು ಯಾರ ಮನಿದು?

Date : Thursday, 03/11/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾವ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ ಆಟಾ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ,’ಅವರನ ಬಿಟ್ಟ…ಇವರನ ಬಿಟ್ಟ…ಇವರ‍್ಯಾರು’ ಅಂತ ಕಣ್ಣ ಮುಚಗೊಂಡ ಎದರಿಗೆ ನಿಂತ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ದೋಸ್ತರನ ಕರೆಕ್ಟ ಗೊತ್ತ ಹಿಡಿಯೋದ. ಒಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚತಿದ್ದರು,...

Read More

ಅನ್ನಂಗ ಈ ಸರತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಫರಾಳ ಏನ ಮಾಡ್ಲಿ?

Date : Wednesday, 19/10/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದೋಕಿನ’ಅನ್ನಂಗ…ಈ ಸರತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಫರಾಳ ಏನ ಮಾಡ್ಲಿರಿ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು.ನಾ ನಿದ್ದಿ ಗಣ್ಣಾಗ’ಯಾಕ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನ ಉಳದಿಲ್ಲೇನ?’ ಅಂದ ಬಿಟ್ಟೆ’ರ್ರಿ …ನಾ ದೀಪಾವಳಿ ಫರಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕತ್ತೇನಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಷ್ಟಾದ...

Read More

ರ್ರಿ….ಲಿವಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರ ಏನ್ರಿ?

Date : Thursday, 06/10/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಮುಂಜ-ಮುಂಜಾನೆ ಪೇಪರ ಓದ್ಲಿಕತ್ತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೆ’ರ್ರೀ…ಲಿವಿಂಗ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರ ಏನ್ರಿ?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಇಕಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ ಯಾಕ ತಗದ್ಲಪಾ ಅಂದರ ಪೇಪರನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಳಗ ಯಾರ...

Read More

Photography