ವಿವಾಹ ಎಂಟು ತರಹ…ವಿರಹ 108 ತರಹ….

Date : Wednesday, 24/11/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ…ನಿಂಬದ ಮದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾ ಟೈಪ್?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆತ, ಇಕಿ ಏನ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದರ ತಳಾ ಬುಡಾನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಅದರಾಗ ’ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವಿ’ ಅಂತ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತಾಳ, ಇಕಿಗೇನ ನನ್ನ ಮದ್ವಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲೊ, ಇಲ್ಲಾ ನಂದ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ವಿವಾಹ ಎಂಟು ತರಹ…ವಿರಹ 108 ತರಹ….

Date : Wednesday, 24/11/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ…ನಿಂಬದ ಮದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾ ಟೈಪ್?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆತ, ಇಕಿ ಏನ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದರ ತಳಾ ಬುಡಾನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಅದರಾಗ ’ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವಿ’...

Read More

’ಮತ್ತ ಹುಡುಗ ಹೆಂಗ…..ಚಟಾ-ಪಟಾ?’

Date : Sunday, 07/11/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಹದಿನೈದ ದಿವಸದ ಹಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅತ್ಯಾನ ಮಗಗ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರಹಸನ ಬರದಿದ್ದೆ, ಇದ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಕಥಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡಿದ್ದ ಆ ಕನ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗ...

Read More

ತಂಗಿ, ಏನ ಕಲ್ತೀವಾ…ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೇನ್?

Date : Friday, 24/09/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಹೋದ ಸಂಡೆ ಒಂದ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂಗಲ್ಲ ಮತ್ತ. ಅಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ನಂಗೇನ ಕನ್ಯಾ ನೋಡಲಾರದಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲಾ, ಇನ್ನೂ ವರಾ ಕಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತೇನಿ ಆ ಮಾತ ಬ್ಯಾರೆ ಆದರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ...

Read More

ಏ….ನೀವ ಗಣಪತಿ ಯಾ ಭಾವ್ಯಾಗ ಕಳಸ್ತೀರಿ?

Date : Thursday, 09/09/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾವ ಸಣ್ಣೋರಿದ್ದಾಗ ಗಣಪತಿ ಕೂಡಸೋ ಹಬ್ಬ ಬಂದರ ಮುಗದಹೋತ, ಅದ ಒಂದs ನಮಗ ಗಂಡಸರ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಅನಸ್ತಿತ್ತ. ಹಂಗ ಮನಿ ಗಣಪತಿಕಿಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿಗೆ ಭಾಳ ಇಂಟರೆಸ್ಟ ಇರ್ತಿತ್ತ. ದಿವಸಾ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಗಣಪತಿ...

Read More

Photography