ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೇ 31ಕ್ಕ ಮುಗಿತ…..

Date : Friday, 26/05/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಹತ್ತ ಹದಿನೈದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಮೇಟ್ ಪಚ್ಯಾ ದುರ್ಗದಬೈಲನಾಗ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾ. ಹಿಂಗ ಅದ ಇದ ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ’ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ಮುವತ್ತೊಂದಕ್ಕ ಮುಗಿತಪಾ’ ಅಂದಾ.ನಾ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ’ಯಾಕಲೇ…ಹೆಂತಾ ಗಟ್ಟೆ ಮನಷ್ಯಾ ಇದ್ದಾ, ದಿನಾ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೇ 31ಕ್ಕ ಮುಗಿತ…..

Date : Friday, 26/05/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಹತ್ತ ಹದಿನೈದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಮೇಟ್ ಪಚ್ಯಾ ದುರ್ಗದಬೈಲನಾಗ ಭೆಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾ. ಹಿಂಗ ಅದ ಇದ ಮಾತಾಡ್ತ ಮಾತಾಡ್ತ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ’ನಮ್ಮ ಮಾವಂದ ಮೊನ್ನೆ ಮೇ...

Read More

ಸತ್ತರ ನೀರ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ್ವಾ.

Date : Friday, 12/05/2023   in ಗೊಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ

ಸಿಂಧಕ್ಕಾ, ಸುದಕ್ಕಾ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತ ಸುನಂದಾ ಇವರ ನಾಲ್ಕ ಮಂದಿ ಧಾರವಾಡದೊಳಗ ಒಂದ ಐವತ್ತೈದ- ಅರವತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಗೇಳ್ತ್ಯಾರ. ಇವರೇಲ್ಲಾ ಹೆಬ್ಬಾರವರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸನಾಗ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರ. ಅಗದಿ ಗಳಸ್ಯ-ಕಂಟಸ್ಯ ಅನ್ನೊ ಹಂತಾ...

Read More

ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ …ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ.

Date : Monday, 27/03/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾ ಸಣ್ಣಂವಾ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ’ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಇದ್ದಂಗ ಇದ್ದಿ ನೋಡ ಮಗನ’…ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬರಕಡೆ ಅನಿಸ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾ. ಒಂದ ಮನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಮುಂದ ಸಾಲ್ಯಾಗ...

Read More

ರ್ರಿ.. ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?

Date : Wednesday, 15/03/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಹಂಗ ಇಕಿ ಒಮ್ಮಿಕ್ಕಲೇ ’ ನಾ ಈಗರ ಋಷಿಪಂಚಮಿ ಹಿಡಿಲೇನು?’ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದ. ಅದ ಏನಪಾ ಅಂದರ ಹಿಂದಕ ಒಂದ ಹದಿನೈದ-ಹದಿನಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಒಂದ ಸರತೆ ನಮ್ಮ ಅನಸಕ್ಕಜ್ಜಿ ಋಷಿಪಂಚಮಿ...

Read More

Photography