ಇಂವಾ ಯಾರು?….. ಇಂವಾ ಕಳಸಗಿತ್ತಿ ಗಂಡಾ…

Date : Friday, 09/02/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಮಗಂದ ಮದ್ವಿ ಇತ್ತ. ಇನ್ನ ಅವರು ಇದ್ದೂರೂರ, ಮ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಅಂದರ ನಮ್ಮಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳ ಆಗಬೇಕ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾಗೊ ಪುರಸತ್ತ ಇಲ್ಲದ’ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮದ್ವಿವಾ, ನೀನ ನಿಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕ’ ಅಂತ ಇಕಿದ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇಂವಾ ಯಾರು?….. ಇಂವಾ ಕಳಸಗಿತ್ತಿ ಗಂಡಾ…

Date : Friday, 09/02/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಮಗಂದ ಮದ್ವಿ ಇತ್ತ. ಇನ್ನ ಅವರು ಇದ್ದೂರೂರ, ಮ್ಯಾಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮೌಶಿ ಅಂದರ ನಮ್ಮಕಿ ಅವರಿಗೆ ಮಗಳ ಆಗಬೇಕ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಮದ್ವಿ...

Read More

ಗಂಡಾ ಮಕ್ಕಳನ ಸಾಕೋದ ರಗಡ ಆಗೇದ…..

Date : Monday, 15/01/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ದಿವಸಾ ಮುಂಜಾನೆ-ಸಂಜಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗ ಮನಿ ಇಂದ ಹೊರಗ ಬರಬಾರದ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದರ ಖರೆ ಆದರ ಏಷ್ಟಂತ ಮನ್ಯಾಗ...

Read More

ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಕರಿತೈತಿ ಗೋವಾ……

Date : Tuesday, 02/01/2024   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಿನ್ನೆ ಮುಂಜ-ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮ ಹಳೇ ಓಣಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗ ಒಂದ ನಲವತ್ತ-ಐವತ್ತ ಮೆಸೆಜ್ ಬಂದಿದ್ವು. ನಾ ಏನ ಅಂತ ನೋಡಿದರ ಗ್ರೂಪ್ ತುಂಬ ’ಓಂ ಶಾಂತಿ’,’RIP’ ಅಂತ ಇದ್ದವು. ನಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ...

Read More

’ನಿಮಗ ಎಷ್ಟ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟ ತೊಗೊ…..’

Date : Tuesday, 19/12/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

’ನಿಂಗ ಎಷ್ಟ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟ’’ನಾ ಏನ ಮಾಡಿದರು ನಿಮಗ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ತೊಗೊರಿ’’ಬರೇ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದರಾಗ ತಪ್ಪ ಹುಡುಕರಿ’’ನಾ ಹೆಂತಾ ಅಡಗಿ ಮಾಡಿದರು ಹೆಸರ ಇಡೋದ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ್ರಿ’’ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕರ ಹೌದ ಅಂತಿ...

Read More

Photography