ಮದ್ವಿ ಜವಳಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಜವಳಿಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ…..

Date : Thursday, 30/11/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸನಿಂದ ಊಟಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮವ್ವನ ನಾ ಬಂದದ್ದ ನೋಡಿ ತಾಟ ಹಾಕಿದ್ಲು. ನಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸ್ತಾಗ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ಊಟ ಆದಮ್ಯಾಲೆ’ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಯಾಳ ನಿನ್ನ ಸೊಸಿ, ಕಾಣವಳ್ಳಲಾ’ ಅಂತ ಕೇಳಿದರ ನಮ್ಮವ್ವ ಸಿಟ್ಟಲೇ’ಜವಳಿಸಾಲಿಗೆ ಜವಳಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಮದ್ವಿ ಜವಳಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಜವಳಿಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳ…..

Date : Thursday, 30/11/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸನಿಂದ ಊಟಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾಣಲಿಲ್ಲಾ. ನಮ್ಮವ್ವನ ನಾ ಬಂದದ್ದ ನೋಡಿ ತಾಟ ಹಾಕಿದ್ಲು. ನಾ ಹೊಟ್ಟಿ ಹಸ್ತಾಗ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರಿಲ್ಲಾ, ಯಾಕಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ತಲಿ ಕೆಡಸಿಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ. ಊಟ ಆದಮ್ಯಾಲೆ’ಎಲ್ಲೇ...

Read More

ಜೀವನದ ರಥ…ಸಾಗುವ ಪಥ

Date : Wednesday, 15/11/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಎಂಟ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ನಾ ಒಂದ ಲಗ್ನಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಗ್ವಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದ ಬೋರ್ಡ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮ್ಯಾಲೆ ‘ಜೀವನ ರಥ… ಸಾಗುವ ಪಥ’...

Read More

ಕನ್ನಡ ಪದಾವಳಿಯ ವಿನೋದಾವಳಿ……

Date : Friday, 27/10/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಎರಡ ಮೂರ ವರ್ಷದಿಂದ ದಿವಸಾ ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಡಾ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಆ ಪದಾವಳಿ ತುಂಬೊ ಚಟಾ ಹಚ್ಗೊಂಡೇವಿ. ಹಂಗ ಇಬ್ಬರದೂ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟ, ನಾ ಏನೋ ಒಂದ...

Read More

ಮುದಕರಾದ್ರು…ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲಾ.

Date : Friday, 06/10/2023   in ಗಿರಮಿಟ್

ನಾ ಖರೇ ಹೇಳ್ತೇನಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾರಕ್ಕ ಏನಿಲ್ಲಾಂದರೂ ಒಂದ ಐದ ಆರ ಸರತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಡೆ ’ಮುದಕರಾದ್ರು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲಾ…ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟೀರಿ’ ಅಂತ ಬೈಸ್ಗೋತಿರ್ತೇನಿ. ಹಂಗ ವಾರಕ್ಕ ಒಂದ ಎರಡ ಸರತೆ...

Read More

Photography