ಹಾವ ಬಂದದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಕಳಸ…

Date : Thursday, 12/05/2022   in Uncategorized

ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಊಟಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ಹೊರಗ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಕೇಳಸಲಿಕತ್ತ. ಅದ ಏನ ಆಗಿತ್ತಂದರ ನಮ್ಮ ಲೈನ ಒಳಗ ಒಂದ ಹಾವ ಬಂದಿತ್ತ. ಅದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಿ ಗೇಟ ಹೊಕ್ಕೋತ-ಹೊಕ್ಕೋತ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಗೇಟ ಒಳಗ ಪಾಸ್...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಹಾವ ಬಂದದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಕಳಸ…

Date : Thursday, 12/05/2022   in Uncategorized

ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಊಟಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ಹೊರಗ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಕೇಳಸಲಿಕತ್ತ. ಅದ ಏನ ಆಗಿತ್ತಂದರ ನಮ್ಮ ಲೈನ ಒಳಗ ಒಂದ ಹಾವ ಬಂದಿತ್ತ....

Read More

ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರನ ಮಾತೃಭೋಜನಕ್ಕ ಕೂಡಸ್ರಿ

Date : Thursday, 28/04/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಒಂದ ಮುಂಜವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಗದಿ ಹತ್ತರದವರದ, ಮ್ಯಾಲೆ ಅವರ ಮನಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕ ಲಗೂನ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮುಂಜವಿ ಮಠದಾಗ ಇಟಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂಗ ಮಠಕ್ಕ ಯಾವದರ...

Read More

ಏನ ಅನ್ನವಾ…ನಿನ್ನ ಗಂಡಾ ಭಾಳ ಛಲೋ

Date : Friday, 15/04/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಕರೆಕ್ಟ ಒಂದ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಅತ್ಯಾನ ಮಗನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮನಿ ಕಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದರ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದ ವಾರ ಮೊದ್ಲ ಜಿಗದಿದ್ಲು,...

Read More

ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿದೆ…………..

Date : Wednesday, 30/03/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇವತ್ತ ಮುಂಜಾನೆ ನಮ್ಮವ್ವ ಅಂಗಳದಾಗ ಪೇಪರ ಬರೋದಕ್ಕ ಒಂದ ರೌಂಡ ಪೇಪರ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಣ್ಣ ಆಡಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ “ಏ..ಪ್ರೇರಣಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಗಿರಮಿಟ್ ಇವತ್ತ ಬಂದದ ನೋಡ ಬಾ” ಅಂತ ಒದರಿದ್ಲು. ನಿದ್ದಿ...

Read More

Photography