ಏನಪಾ, ಅಪ್ಪಾರ ಹೋದ್ರಂತ….ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮ ಅಲಾ?

Date : Wednesday, 12/12/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ ಎರಡ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ತೀರಕೊಂಡಾ. ಹಂಗ ನಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ನಿಧನವಾರ್ತೆ ಒಳಗ ಹಾಕಸಿದ್ದೆ ಖರೆ ಆದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಮೆಂಟೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲಾ ಬರೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟ ಓದತಾರ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಇನ್ನ ಯಾರಿಗೆ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ದೋಸ್ತ…ಅವರ ನೈಂಟಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಸಿದ್ದಕ್ಕ…ಇವರ ನೈಟಿ ಬ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ

Date : Friday, 11/01/2019   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ಎರಡ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ಪೇಪರನಾಗ ಒಂದ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತ್ತ, ಸುದ್ದಿ ಏನಪಾ ಅಂದರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದ ಹಳ್ಯಾಗ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಹಗಲ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ’ನೈಟಿ’ ಹಾಕೊಳಂಗಿಲ್ಲಾಂತ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಕಾನೂನ...

Read More

ರ್ರಿ…..ನ್ಯೂ ಇಯರ ರೆಜುಲೇಶನ್ಸ ಏನ್ಮಾಡ್ಲೀ?

Date : Wednesday, 26/12/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಈಗ ಒಂದ ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ’ರ್ರಿ…ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂ ಇಯರಗೆ ನಾ ರೆಜುಲೇಶನ್ಸ ಏನ್ಮಾಡ್ಲೀ?” ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಾಳ. ಅಕಿ ಮಾತ ಕೇಳಿದರ ಯಾರರ ಅಕಿ ಏನ ಜೀವನದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡನ ಮಾತ...

Read More

ಅಂಗ್ರೀಯಾ…..the titanic of ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್.

Date : Thursday, 20/12/2018   in ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಂದನೇ ಸರತೆ ಆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ “ರ್ರೀ…ನಾವು ಟೈಟಾನಿಕ ಒಳಗ ಹೋಗೊಣ್ರಿ” ಅಂತ ಗಂಟ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು.“ಲೇ..ಹುಚ್ಚಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗ ನೋಡಿದಿಲೇ… ಟೈಟಾನಿಕ ಸಮುದ್ರದಾಗ ಮುಳಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ನೋಡಲಿಲ್ಲಾ…ಮತ್ತೇಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಹತ್ತತಿ”...

Read More

ಏನಪಾ, ಅಪ್ಪಾರ ಹೋದ್ರಂತ….ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಮ ಅಲಾ?

Date : Wednesday, 12/12/2018   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇವತ್ತಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ ಎರಡ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ ನಮ್ಮಪ್ಪಾ 79ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ತೀರಕೊಂಡಾ. ಹಂಗ ನಾ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಸತ್ತಾಗ ನಿಧನವಾರ್ತೆ ಒಳಗ ಹಾಕಸಿದ್ದೆ ಖರೆ ಆದರ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಮೆಂಟೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರ ನಿಧನ ವಾರ್ತೆ ಓದಂಗಿಲ್ಲಾ...

Read More

Photography