ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ…

Date : Friday, 21/01/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

’ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ’ ಇದ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿದ. ಅಕಿ ಹಗಲಗಲಾ ಹೇಳೋಕಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿ ಆಗೋದ ಬಾಣಂತನ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ. “ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಗೊತ್ತ ಇದ್ದರು ನೀ ಯಾಕ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಹಡದಿ, ನಿಮ್ಮವ್ವ ಯಾಕ ಏಳ ಎಂಟ ಹಡದ್ಲು’...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ…

Date : Friday, 21/01/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

’ಬಾಣಂತನನ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿತನಕ್ಕ ಮೂಲ ಕಾರಣ’ ಇದ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿದ. ಅಕಿ ಹಗಲಗಲಾ ಹೇಳೋಕಿ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಮುಗ್ಗಲಗೇಡಿ ಆಗೋದ ಬಾಣಂತನ ಆದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಂತ. “ಅಲ್ಲಾ ಹಂಗ ಗೊತ್ತ ಇದ್ದರು...

Read More

ರ್ರಿ… ಕುಕ್ಕರ ಸೀಟಿ ಎಷ್ಟ ಆದ್ವು….

Date : Friday, 07/01/2022   in ಗಿರಮಿಟ್

ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೇಳೊ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗ ಇದರಂಥಾ ಅಗದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ನಂಗ ಅನಸ್ತದ. ಹಂಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಷ್ಟ ಸೀಟಿ ಹೊಡಿತ ಅನ್ನೊದನ್ನ ಎಣಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡನೇತ್ತ ಕಲತದ್ದ...

Read More

ನೀನ ಇತ್ತಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡಿಸ್ಗೊಂಡ ಹೋಗ್ವಾ….

Date : Thursday, 16/12/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಎಂಟ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಜಸ್ಟ ದಣೇಯಿನ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳ್ಯಾಗ ಲಾಕಡೌನ ತಗದಿದ್ದರು, ನಾವು ಮನಿ ಕೆಲಸ, ಮನೆಯವರ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಲಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಒಂದ ದಿವಸ ಮಟಾ...

Read More

ವಿವಾಹ ಎಂಟು ತರಹ…ವಿರಹ 108 ತರಹ….

Date : Wednesday, 24/11/2021   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ “ರ್ರಿ…ನಿಂಬದ ಮದ್ವಿ ಆಗಿದ್ದ ಯಾ ಟೈಪ್?’ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ನಂಗ ಗಾಬರಿ ಆತ, ಇಕಿ ಏನ ಕೇಳಲಿಕತ್ತಾಳ ಅನ್ನೋದರ ತಳಾ ಬುಡಾನ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾ ಅದರಾಗ ’ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವಿ’...

Read More

Photography