ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಕಲಿ…ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾ…

Date : Friday, 30/10/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಇನ್ನೇನ ಒಂದ ವಾರಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಶುರು ಆಗೋದಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಟ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ಲು. ಅಕಿಗೆ ಅವರವ್ವ ’ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶುರು ಆಗ್ತದ, ಎಷ್ಟ ಬಡಕೊಂಡೆ ಸುಟ್ಯಾಗ ಅಂಕಲ್ಪಿ ತೊಗೊಂಡ ಬಂದ ಅ..ಆ..ಇ..ಈ.. ಕಲಿ ಅಂತ,...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಕಲಿ…ಗೂಗಲ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಾ…

Date : Friday, 30/10/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಇದ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಇನ್ನೇನ ಒಂದ ವಾರಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಶುರು ಆಗೋದಿತ್ತ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಟ ಮಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಡ್ಡಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ಲು. ಅಕಿಗೆ ಅವರವ್ವ ’ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಶುರು...

Read More

ಅಧಿಕ ಮಾಸದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ದಾನಾ ಕೊಡ್ರಿ………….

Date : Friday, 02/10/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರದ್ದ ಪಗಾರ ಆಗೋದ ತಡಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ “ರ್ರಿ…ಈ ತಿಂಗಳ ರೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕ, ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದ” ಅಂದ್ಲು. ಇಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ತಂದ್ಲಲೇ, ಮೊದ್ಲ ಕರೊನಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಶನ...

Read More

ಲೇ…ಕಾರ ಇದ್ದಷ್ಟ ಕಾಲ ಚಾಚ ಮಗನ.

Date : Sunday, 27/09/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಜೀವನದಾಗ ಯಾವದ ಭಾಡಗಿಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಅದನ್ನ ಎಂದೂ ಸ್ವಂತದ್ದ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರದು ಅನ್ನೋದ ನಂದ ಒಂದ ಕಾಲದಾಗ principle of life ಇತ್ತ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾ ಸೈಟ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲಾ. ಒಂದು ಸೈಟಿಗೆ...

Read More

ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಆತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಿ?

Date : Thursday, 03/09/2020   in ಗಿರಮಿಟ್

ಮೊನ್ನೆ ಮೇ ತಿಂಗಳದಾಗ ಒಂದ ದಿವಸ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದ sms ಬಂತ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಂದಮ್ಯಾಲೆ sms ಬರೋದ ಕಡಮಿ ಆಗ್ಯಾವ. ಹಂಗೇನರ sms ಬಂದರ ಅದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟೀ ಇರ್ತದ....

Read More

Photography