ಹಾವ ಬಂದದ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿನ್ನ ಕಳಸ…

ಒಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ಒಂದ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲಾರೂ ಊಟಕ್ಕ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಿಲೇ ಹೊರಗ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಿ ಕೇಳಸಲಿಕತ್ತ. ಅದ ಏನ ಆಗಿತ್ತಂದರ ನಮ್ಮ ಲೈನ ಒಳಗ ಒಂದ ಹಾವ ಬಂದಿತ್ತ. ಅದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಿ ಗೇಟ ಹೊಕ್ಕೋತ-ಹೊಕ್ಕೋತ...

Read More

ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೌರಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಳು.

ಇದ ನಾವ ಕಾಲೇಜನಾಗ ಇದ್ದಾಗಿನ ಮಾತ, ನಮಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರ ಅಗದಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ…ಹಂಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬನ ದೊಡ್ಡದು ಅದರಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರ ಕೇಳ್ತಿರೇನ? ಇನ್ನ ನಮ್ಮಂತಾ ಕಾಲೇಜ ಹುಡುಗರಿಗಂತು ಅಗದಿ ಹೇಳಿ-ಕೇಳಿ ಬರೋ...

Read More

ನಿಧನ ವಾರ್ತೆಗಳು ಓದುತ್ತಿರುವವರು……..ಫೇಸಬುಕ್.

ಒಂದ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕು, ಒಂದ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಉಷಕ್ಕಜ್ಜಿ ಫೋನ ಬಂತ. ಹಂಗ ನೋಡಿದರ ಅಕಿ ನಮ್ಮವ್ವಗ ಅಜ್ಜಿ ಆಗಬೇಕ ಆದರ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ನಮ್ಮವ್ವನ ಕಿಂತ ಒಂದ ಮೂರ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟ ದೊಡ್ಡೊಕಿ. ಮ್ಯಾಲೆ ಅಕಿ ಮಗಾ ನನ್ನ...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ