ನಮ್ಮ ಮನಿಯವರ ಇಲ್ಲಾ…’ನಾಳೆ ಬಾ’

ನಮ್ಮವ್ವಗ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಯಾರ ಮನಿ ಮುಂದ ಬಂದ ಏನ ಬೇಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಸಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಾ, ಹಂಗ ಬೇಡೋರ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನಿ ಅನ್ನ ಉಳದಿದ್ದಿಲ್ಲಾ ಅಂದರ ಒಂದ ಹಿಡಿ ರೇಶನ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ’ನೀನ ಬಿಸಿ ಅನ್ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಉಣ್ಣು’...

Read More

ಮ್ಯಾರಿ ಲೆಸ್….. ಡೈವರ್ಸ್ ಮೋರ್………….

ನಿನ್ನೆ ಜನೇವರಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕ ಒಂದಿಷ್ಟ ದೇಶದಾಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಆಚರಿಸದರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಗದಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಅಂತ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಅಕ್ಷತ್ರೀತಿಯಾ ದಿವಸ ಮೂಹರ್ತ ನೋಡಲಾರದ ಮದುವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವಿ ಮನಿ ಒಪನಿಂಗ ಮಾಡ್ತೇವಿ ಹಂಗ....

Read More

ಕತ್ತೆ ಲಗ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ…ಮಳೆ ಹೆಂಗ ಬರತ್ತೆ?

ನಾವ ಸಣ್ಣವರ ಇದ್ದಾಗಿನ ಮಾತ, ಆಗ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಮಳೆ ಆಗಲಾರದ ಬರಗಾಲ ಬಂದ್ರ ಊರ ಹಿರಿಯಾರ ಕೂಡಿ ಕತ್ತೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿ ಊರತುಂಬ ಮೆರವಣಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಜೋಡ ಕತ್ತೆ ಹಿಂದ ನಮ್ಮಂತಾ ಒಂದ ಹತ್ತ ಹನ್ಯಾರಡ ಕತ್ತೆ ಕಾಯೋ ಹುಡ್ಗುರು...

Read More

ಕರದಿಂಗಳ ಕುಬಸ………

ಇದ ಒಂದ ನಾಲ್ಕ ತಿಂಗಳದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ ಇರಬೇಕ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅತ್ತಿ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ ಹಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಂಡನ ಮನ್ಯಾಗಿಂದ ಗುಡಚಾಪಿ ಕಿತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಬಂದ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಹಂಗ ಅಕಿವು ಲಗ ಭಗ ಎಷ್ಟ ನಮೂನಿ...

Read More

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಿರುವ ಕನ್ನಡಕಗಳು…………

ನನಗ ಚಸ್ಮಾ(ಕನ್ನಡಕ) ಬಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತ. ನಾ ಕೆ.ಇ.ಸಿ ಇಂಟರ್ವಿವಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ’ತಮ್ಮಾ, ನಿಂದ ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಾ’ ಅಂತ. ಹಂಗ ನಂಗ ಹತ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕರೆಕ್ಟ ಕಂಡರೂ ದೂರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ...

Read More

ಫೇಸಬುಕ್ ಅಲಾರಾಮ್

ಹಂಗ ದಿವಸಾ ಮುಂಜಾನೆ ಏಳಬೇಕಾರ ಮೊಬೈಲನಾಗಿನ ಅಲರಾಮ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಸ್ನೂಜ್ ಮಾಡಿ (ಮುಂದೂಡಿ) ಮಲ್ಕೊಳೊ ಚಟಾ ನಂದ. ಆ ಮೊಬೈಲ ಒಂದ ಮೂರ ಸರತೆ ಹೊಯ್ಕೊಂಡ ಕಡಿಕೆ ತಾನ ಬಂದ ಆದರು ನನಗ ಖಬರ ಇರಂಗಿಲ್ಲಾ. ಕಡಿಕೆ ನನ್ನ...

Read More

ನನ್ನ ಬಾಯಾಗ ಮಚ್ಚೆ ಅದ, ನಿಂಗ ಎರಡನೇದ ಗಂಡs ಆಗ್ತದ…

ಇವತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಾಜಾ ಫೋನ ಮಾಡಿದಾ, ಪಾಪ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದಿಂದಾಗ ಇದ್ಲು, ಒಂದ ವಾರದಿಂದ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಅಂತ ನಡದಿತ್ತು, ನಾನು ತಾಸ ತಾಸಿಗೊಮ್ಮೆ ಆತೇನು ಆತೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅವನ ಜೀವಾ ತಿನ್ನಲಿಕತ್ತಿದ್ದೆ....

Read More

ಕುಂಕಮ ತೊಗೊಂಡ ಹೋಗ ಬರ್ರಿ…

ಇದ ಅಗದಿ ಎಲ್ಲಾರ ಮನ್ಯಾಗಿನ ಹೆಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಡೈಲಾಗ, ಯಾರರ ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಮನಿಗೆ ಬಂದರ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾರ ’ಕುಂಕಮ ತೊಗೊಂಡ ಹೋಗ ಬರ್ರಿ’ಅಂತ ಅರಿಷಣ ಕುಂಕಮ ಕೊಟ್ಟ ಕಳಸೋದ ಪದ್ದತಿ ಮತ್ತ ಅದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಂಗ ಯಾರರ ಭಾಳ...

Read More

ಶಿವಪ್ಪಾ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೂರ ದಿವಸ ಆತ..

ಅವತ್ತ ಮುಂಜ ಮುಂಜಾನೆ ಗಡಿಬಿಡಿಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೌಶಿ ಮಗಾ ವಿನಾಯಕ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಫೋನ ಮಾಡಿದಾ. ಹಂಗ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರದರ ಫೋನ ಇದ್ದರ ಮುಂಜಾನಿ ಹೊತ್ತನಾಗ ಎತ್ತೊವನ ಅಲ್ಲಾ ಆದರ ಈ ಮನಷ್ಯಾ ನಾವ...

Read More

ಬರಬರತ ವಯಸ್ಸ ಹೋಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲಾ ಬರ್ತದೊ?

ಮುಂಜಾನೆ ಏಳೋದ ತಡಾ ನಮ್ಮವ್ವಂದ ರಗಳಿ ಶುರುನ. ಅಕಿಗೆ ವಟ್ಟ ಯಾವಾಗಲು ವಟಾ-ವಟಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಬೈಕೋತ ಇದ್ದರ ಸಮಾಧಾನ. ಅದರಾಗ ಅಕಿ ಕೈಯಾಗ ನನ್ನ ಮಗಾ ಬ್ಯಾರೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟಾನ, ಅವಂದು ಅಡ್ನಾಡಿ ವಯಸ್ಸು ಯಾರ ಹೇಳಿದ್ದ ಕೇಳೊ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಾ,...

Read More

About Me

ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1973, ಅಕ್ಟೋಬರ 13ಕ್ಕ. ಹೆಸರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಆದರು, ಬೆಳದಿದ್ದು-ಬಲತಿದ್ದು-ಕಲತಿದ್ದು- ಕಳತಿದ್ದು (ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು) ಎಲ್ಲಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಕಲತಿದ್ದು ಬಿ.ಏಸ್ಸಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಕಾಲೇಜ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಮುಂದ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ (ಸಿಂಬಾಯ್ಸಿಸ್- ಪೂಣೆ). ಸದ್ಯೇಕ...

Follow me on Facebook

ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ